سه بعدی مسواک هایدنت

نام خدمات: اجرای سه بعدی مسواک هایدنت
طول زمان اجرا: 2هفته
دستاورد پروژه: اجرای سه بعدی برخی محصولات هایدنت از خانواده مسواک با اشاره به ریز مشخصات هر محصول
سه بعدی محصول - مسواک هایدنت

بیشتر