زینوسام

شرکت زینوسام واقع در مازندران نسبت به تولید و پخش سموم و ادجوانت مورد استفاده در تولید و کشاورزی اقدام نموده است و به عنوان موفق ترین برند در ایران فعالیت دارد.
این مجموعه در راستای افزایش بهره وری محصولات نقش بسزایی داشته است.