کمپین تبلیغات دیجیتال یاس

نام خدمات: کمپین تبلیغات دیجیتال
طول زمان اجرا: 25 روز
دستاورد پروژه: با توجه به اهمیت تبلیغات هدفمند و متناسب با مخاطب و نوع خدمات این برند با 2 رویکرد تبلیغات با اینفلئونسرهای تخصصی با محصول + اینفلوئنسرهای متناسب با منطقه این برند به بیش از 1 میلیون بازدید که هدف مورد نظر بود رسیدیم

بیشتر