کمپین تبلیغات دیجیتال چاکلز

نام خدمات: کمپین دیجیتال تبلیغاتی
طول زمان اجرا: 20روز
دستاورد پروژه: با توجه به شروع مسابقات جام جهانی2022 و نام محصول ( کاپیتان چاکلز ) به ایده اجرای کمپین کاپیتان چاکلز رسیده و پس از اجرای آن بازدید قابل توجهی مشاهده شد

بیشتر