گرافیک برند ایوان فرش

نام خدمات: گرافیک
طول زمان اجرا: 1 هفته
دستاورد پروژه: کمپین : چشم بسته قبولت داریم در راستای رسیدن به اهداف کمپین سعی کردیم با استفاده از طراحی های گرافیکی مزیت های رقابتی مجموعه ایوان فرش را نشان دهیم

بیشتر