ضربان لحظه ها

نام خدمات: موشن گرافیک
طول زمان اجرا: 4 هفته
دستاورد پروژه: اجرای موشن با اجرای سبک کامپوزیت انیمیشن به منظور رسالت اجتماعی مجموعه ها و برندها

بیشتر