عکاسی برند مسما

نام خدمات: فوتوگرافی
طول زمان اجرا: 3 هفته
دستاورد پروژه: برندینگ محصولات این شرکت از طریق چیدمان و تمرکز روی ویژگی های محصول

بیشتر