تیزر زعفران بهرامن

نام خدمات: تیزر
طول زمان اجرا: 6 هفته
دستاورد پروژه: معرفی برند و توجه خاص به قدمت و اصالت برند ( بخشی از تیزر در شهرک سینمایی انجام گردیده است )

بیشتر